Lum.Invest hecht er belang aan haar investeerders grondig te informeren. Daarom heeft Lum.Invest voor haar activiteiten een prospectus aangevraagd, waarin alle informatie rond Lum.Invest, Lumière Groep en de bijhorende Tax Shelter activiteiten en –risico’s wordt toegelicht.

Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 19 december 2017 en is geldig van 19 december 2017 tot en met 18 december 2018. Het prospectus is beschikbaar op de website van de FSMA en kan ook HIER bekeken worden. Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe vennootschapsbelasting van kracht voor vennootschappen waarvan het boekjaar aanvangt vanaf 1 januari 2018. Deze wijziging en de invloed ervan op de Belegging staan beschreven in de aanvulling op het Prospectus. De aanvulling kan HIER bekeken worden.

Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus verschafte informatie. Lum.Invest werd opgericht op 7 juli 2016. Ter wille van informatiedoeleinden wordt de jaarrekening van Lum.Invest ter beschikking gesteld (zie bijlage 6 van het prospectus).

Elke vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935 bedraagt.DE AANDACHT VAN DE BELEGGER WORDT OP DE VOLGENDE PUNTEN GEVESTIGD:

  • De Belegging houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in de Samenvatting alsook in Deel 2. Risicofactoren. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het Fiscaal en Financieel rendement. Potentiële Beleggers dienen het Prospectus, en in het bijzonder de passages over de risicofactoren, aandachtig te lezen alvorens in te schrijven op dit Aanbod.
  • Dit Aanbod richt zich tot rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de belastbare winst overeenkomstig artikel 194ter WIB92 en die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (vennootschappen). De voorbeelden in dit Prospectus gaan uit van de standaard aanslagvoet in de vennootschapsbelasting van 33,99%. In dat geval bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%. Indien de Belegger een andere aanslagvoet geniet, kan het rendement aanzienlijk minder of zelfs negatief zijn, met name -22,562 % voor een aanslagvoet van 24,98% en -1,017% voor een aanslagvoet van 31,93%.
  • De rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon die op zijn beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal en Financieel rendement. De voorgestelde rendementen in dit Prospectus gaan uit van een Belegging gedaan tot 30 juni 2018 en een investeringsduur van 18 maanden. De voorgestelde rendementen zullen lager zijn indien de looptijd van de investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 juli 2018 zal het netto Financieel rendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter WIB92. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding. Indien de toepasselijke EURIBOR 12 maanden negatief wordt, zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor het Financieel rendement.
  • De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, zijnde Lum.Invest. De Aanbieder verbindt er zich enkel toe om een financiële vergoeding (het Financieel rendement) te betalen en zijn verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter-attest en het daaraan verbonden Fiscaal rendement.
  • De balans van Lum.Invest vertoont op 30 juni 2017 een negatief eigen vermogen, waardoor de bepalingen van artikel 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.
  • De informatie in dit Prospectus vat de toepasselijke fiscale bepalingen slechts samen. Bovendien kunnen deze bepalingen op elk moment gewijzigd worden. De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om het volledig Fiscaal rendement te kunnen genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak met zijn raadgevers. Indien de Belegger beslist in te gaan op dit Aanbod, zal de Belegger gebonden zijn door de bepalingen van de Raamovereenkomst die hij met de Aanbieder en de Productievennootschap zal ondertekenen.
  • Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België volgens het Belgisch recht.
  • Het Prospectus wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de Beleggers op de exploitatiezetel van Lum.Invest en kan op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lum.Invest op het nummer +32 (0) 9 277 05 20 of via email op info@luminvest.be. Dit Prospectus is eveneens beschikbaar via het internet, op de volgende websites: www.luminvest.be en www.fsma.be.