Lum.Invest hecht er belang aan haar investeerders grondig te informeren. Daarom heeft Lum.Invest voor haar activiteiten een prospectus aangevraagd, waarin alle informatie rond Lum.Invest, Lumière Groep en de bijhorende Tax Shelter activiteiten en –risico’s worden toegelicht.

Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 20 december 2016 en is geldig van 21 december 2016 tot en met 20 december 2017. Het prospectus is beschikbaar op de website van de FSMA en kan ook HIER bekeken worden. Op vraag van de investeerder kan het prospectus tevens gratis worden opgestuurd of afgehaald worden. Neem daarvoor contact met ons op.

Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus verschafte informatie. Lum.Invest werd opgericht op 7 juli 2016, waardoor er nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar is. Ter wille van informatiedoeleinden wordt het financieel plan van Lum.Invest ter beschikking gesteld (zie Rubriek VI. E van het prospectus).

Elke vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935 bedraagt.DE AANDACHT VAN DE BELEGGER WORDT OP DE VOLGENDE PUNTEN GEVESTIGD:

 • De Belegging houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in de Samenvatting van het Prospectus alsook in Rubriek II. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het Fiscaal rendement.
 • Dit Aanbod richt zich tot rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de belastbare winst overeenkomstig artikel 194ter WIB92 en die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (vennootschappen).
 • De voorbeelden in dit Prospectus gaan uit van de standaard aanslagvloet in de vennootschapsbelasting van 33,99%. In dat geval bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%. Indien de Belegger een verlaagde aanslagvoet geniet, kan het rendement hoger zijn, maar ook aanzienlijk minder of zelfs negatief, met name -22,562 % voor een aanslagvoet van 24,98% en -1,017% vooreen aanslagvoet van 31,93% in geval van een vergoedingsperiode van het Financieel rendement van 18 maanden.
 • De rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon die op zijn beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement. De voorgestelde rendementen in dit Prospectus gaan uit van een Belegging gedaan tot 31 december 2016 en een investeringsduur van 18 maanden. De voorgestelde rendement zullen lager zijn indien de looptijd van de investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 januari 2016 zal het netto rendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter WIB92. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding.Indien de toepasselijke EURIBOR 12 maanden negatief wordt, zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor het Financieel rendement.
 • Aangezien de Aanbieder zijn activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, kan nog geen goedgekeurde jaarrekening worden voorgelegd aan de Belegger. Het financieel plan wordt beschikbaar gesteld onder Rubriek VI.E.
 • Momenteel hebben noch Lum.Invest noch Lumière Groep de wettelijke verplichting om een commissaris aan te stellen.
 • De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, zijnde Lum.Invest.
 • Er werd geen bevestiging aangevraagd van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (zgn. “ruling”), die aangeeft dat het aangeboden product in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van de Tax Shelter wetgeving. Indien het Aanbod niet in overeenstemming is met de wettelijke Tax Shelter bepalingen kan dit leiden tot een verlies van het fiscaal voordeel.
 • De informatie in dit Prospectus vat de toepasselijke fiscale bepalingen slechts samen. Bovendien kunnen deze bepalingen op elk moment gewijzigd worden. De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om het volledig Fiscaal rendement te kunnen genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak met zijn raadgevers. Indien de Belegger beslist in te gaan op dit Aanbod, zal de Belegger gebonden zijn door de bepalingen van de overeenkomsten die zij met de Aanbieder en de Productievennootschap zal ondertekenen.
 • Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België volgens het Belgisch recht.
 • Het Prospectus wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de Beleggers op de exploitatiezetel van Lum.Invest en kan op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lum.Invest op het nummer +32 (0) 9 277 05 20 of via email op info@luminvest.be. Dit Prospectus is eveneens beschikbaar via het internet, op de volgende websites: www.luminvest.be en www.fsma.be.