Lumière Invest hecht er belang aan haar investeerders grondig te informeren. Daarom heeft Lumière Invest voor haar activiteiten een informatienota opgesteld waarin alle informatie rond Lumière Invest en de bijhorende Tax Shelter activiteiten en -risico’s wordt toegelicht.

De informatienota en risico’s (p.4) werden gepubliceerd op 3 december 2023 en zijn geldig tot 2 december 2024. De informatienota is beschikbaar op de website van de FSMA en kan ook HIER bekeken worden. Deze informatienota is niet onderworpen aan de goedkeuring van de FSMA.

Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in de informatienota verschafte informatie. Lumière Invest werd opgericht op 7 juli 2016. Wegens informatiedoeleinden wordt de jaarrekening van Lumière Invest ter beschikking gesteld (zie bijlage 1 van de informatienota).

Elk vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 en maximaal € 475.059 bedraagt.


DE AANDACHT VAN DE BELEGGER WORDT OP DE VOLGENDE PUNTEN GEVESTIGD:
  • De belegging houdt bepaalde risico’s in die worden beschreven in Deel 1 van deze informatienota. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel en het financieel rendement. Potentiële beleggers dienen de informatienota en in het bijzonder de passages over de risicofactoren, aandachtig te lezen alvorens in te schrijven op dit Aanbod.
  • Dit aanbod richt zich tot rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de belastbare winst overeenkomstig artikel 194ter WIB92 en die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting van niet-inwoners (vennootschappen).
  • De voorbeelden in deze nota gaan uit van de standaard aanslagvoet in de vennootschapsbelasting van 25%. In dat geval bedraagt het fiscaal voordeel 5,25%. Indien de belegger een andere aanslagvoet geniet, kan het rendement aanzienlijk minder of zelfs negatief zijn.
  • De rendementen die voorgesteld worden zijn geen actuariële rendementen, maar totale opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon, die op zijn beurt afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het fiscaal en financieel rendement. De voorgestelde rendementen gaan uit van een belegging gedaan tot 30 juni 2024 en een investeringsduur van 18 maanden. Het voorgesteld rendement kan lager zijn indien de looptijd van de investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 juli 2024 zal het netto financieel rendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter WIB92. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding.
  • De belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de aanbieder, zijnde Lumière Invest. De aanbieder verbindt er zich enkel toe om een financiële vergoeding (het financieel rendement) te betalen en zijn verplichtingen na te komen met het oog op de aflevering van het Tax Shelter attest en het daaraan verbonden fiscaal voordeel.
  • De informatienota en de vertaalde Franstalige versie ervan worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de beleggers op de exploitatiezetel van Lumière Invest (Hof ter Mere 28, 9000 Gent) en kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lumière Invest op het nummer +32 475 27 44 88 of via email op carine@luminvest.be. De informatienota is eveneens beschikbaar op de volgende websites: www.luminvest.be en www.fsma.be.
  • Dit aanbod wordt enkel gedaan in België.