TAX SHELTER VIA LUM.INVEST

Het aanbod van Lum.Invest betreft een aanbieding tot een Tax Shelter belegging in de productie van een audiovisueel werk of podiumproductie. Deze aanbieding loopt van 2 december 2018 t.e.m. 2 december 2019. Elke vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 bedraagt. Op het aanbod is het Belgische recht van toepassing, met name de tax shelter regelgeving die is vastgelegd in artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Raadpleeg onze prospectus voor alle informatie omtrent dit aanbod.

WAT IS TAX SHELTER

Tax Shelter is een fiscale maatregel vastgelegd in artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Deze maatregel biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen om te investeren in audiovisuele producties, wat hen een fiscaal en financieel rendement kan opleveren. Tegelijkertijd wordt de Belgische audiovisuele sector met behulp van deze maatregel gestimuleerd, reden waarom dit systeem sinds 2003 een groot succes kent.

WAARSCHUWING VOOR DE INVESTEERDER

Lum.Invest hecht er belang aan haar investeerders grondig te informeren. Daarom heeft Lum.Invest voor haar activiteiten een informatienota opgesteld, waarin alle informatie rond Lum.Invest en de bijhorende Tax Shelter activiteiten en –risico’s wordt toegelicht.

De informatienota werd gepubliceerd op 3 december 2018 en is geldig tot 2 december 2019. De informatienota is beschikbaar op de website van de FSMA en kan ook HIER bekeken worden.

Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in de informatienota verschafte informatie. Lum.Invest werd opgericht op 7 juli 2016. Ter wille van informatiedoeleinden wordt de jaarrekening van Lum.Invest ter beschikking gesteld (zie bijlage 1 van de informatienota).

Elke vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 en maximaal € 210.674 bedraagt.

WIE MAG INVESTEREN?

Elke Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap die in België gevestigd is en die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, mag investeren, voor zover ze zelf geen producent of televisieomroep is.

HOE WERKT HET?

Via het Tax Shelter stelsel kunnen Belgische ondernemingen deelnemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310% van het geïnvesteerde bedrag, bovenop een wettelijk bepaald financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden. Het audiovisueel werk, de producent, de tussenpersoon en de investeerder moeten in dat kader aan bepaalde voorwaarden voldoen.

RENDEMENT

Het Tax Shelter systeem geeft aanleiding tot twee soorten rendementen:

• Het Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op zijn belastbare gereserveerde winst. Het Fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een Tijdelijke vrijstelling ten belope van 310% van het bedrag van zijn Belegging, en wordt in tweede instantie definitief indien het Tax Shelter-attest volledig en tijdig verkregen wordt. De Definitieve vrijstelling is gelijk aan 310% van de Belegging en 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën.

Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting, maar kan lager zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement kan verloren gaan indien het Tax Shelter-attest niet (voor het volledige bedrag) wordt afgeleverd of indien de productie niet kan worden afgewerkt. Lunanime sluit evenwel bij elke raamovereenkomst een Tax Shelter verzekering af, die dergelijke risico’s dekt en het Fiscaal rendement van de investeerder aldus garandeert.

Meer informatie over deze risico’s en de Tax Shelter verzekering vindt u in Deel 2 van het Prospectus van Lum.Invest.

• Het Financieel rendement op de Belegging gedurende de Vergoedingsperiode. Dit Financieel rendement is begrensd door artikel 194ter WIB92 en wordt berekend in functie van de evolutie van de referentierentevoet “EURIBOR 12 maanden”. Voor de Beleggingen in het kader van dit Aanbod gedaan tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018 bedraagt de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,31%. De rentevoet zal worden geactualiseerd op 1 januari 2019 voor de Beleggingen die na 31 december 2018 worden gedaan. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk toegelaten Financieel rendement uit te keren aan de Belegger.

Het Financieel rendement wordt niet gedekt door de Tax Shelter verzekering. In geval van faillissement van Lunanime is een (gedeeltelijk) verlies van het Financieel rendement mogelijk.

ZOMERAKKOORD 2018 – INVLOED VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING – VANAF BOEKJAAR 2018

Vennootschappen waarvan hun boekjaar aanvangt op 1 januari 2018 zijn onderworpen aan de vernieuwde vennootschapsbelasting. De verlaging van 33,99% naar 29,58% heeft een invloed op de Tax Shelter berekening en op het bedrag dat u maximaal in Tax Shelter kan investeren.
Vennootschappen waarvan het boekjaar aanvangt vanaf 1 januari 2018 genieten van een Tax Shelter-vrijstelling van 356% (in plaats van de voormalige 310%). Dit betekent dat er bij een investering van 100.000 EUR onmiddellijk 356.000 EUR in mindering kan gebracht worden van de belastbare basis (in plaats van de voormalige 310.000 EUR). Bovenop dit fiscaal rendement van 5,305% netto, geniet de investeerder nog steeds het financieel rendement onderworpen aan de jaarlijks toegelaten rentevoet van 4,31% (gebaseerd op de EURIBOR voor investeringen tot en met 31/12/2018).
Uitgaande van een standaard aanslagvoet van 29,58% bedraagt het niet-actuarieel totale nettorendement 9,86%.
Onderstaande schema’s geven het te verwachten rendement weer in een optimaal scenario.

SCHEMA 1: VOORBEELD BIJ INVESTERING VAN 100.000 EUR, AANVANG BOEKJAAR VOOR 01/01/2018, ONDERWORPEN AAN VENNOOTSCHAPSBELASTING VAN 33,99%

* jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 juli en 31 december 2018.

SCHEMA 2: VOORBEELD BIJ INVESTERING VAN 100.000 EUR, AANVANG BOEKJAAR VANAF 01/01/2018, ONDERWORPEN AAN VENNOOTSCHAPSBELASTING VAN 29,58%

* jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 juli en 31 december 2018.