TAX SHELTER VIA LUM.INVEST

Het aanbod van Lum.Invest betreft een aanbieding tot Tax Shelter investering in een van de audiovisuele producties van Lunanime. Deze aanbieding loopt van 21 december 2016 t.e.m. 20 december 2017. Elke vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 bedraagt. Op het aanbod is het Belgische recht van toepassing, met name de tax shelter regelgeving die is vastgelegd in artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Raadpleeg onze prospectus voor alle informatie omtrent dit aanbod.

WAT IS TAX SHELTER

Tax Shelter is een fiscale maatregel vastgelegd in artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Deze maatregel biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen om te investeren in audiovisuele producties, wat hen een fiscaal en financieel rendement kan opleveren. Tegelijkertijd wordt de Belgische audiovisuele sector met behulp van deze maatregel gestimuleerd, reden waarom dit systeem sinds 2003 een groot succes kent.

WIE MAG INVESTEREN?

Elke Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap die in België gevestigd is en die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, mag investeren, voor zover ze zelf geen producent of televisieomroep is.

HOE WERKT HET?

Via het Tax Shelter stelsel kunnen Belgische ondernemingen deelnemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310% van het geïnvesteerde bedrag, bovenop een wettelijk bepaald financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden. Het audiovisueel werk, de producent, de tussenpersoon en de investeerder moeten in dat kader aan bepaalde voorwaarden voldoen.

RENDEMENT

Het Tax Shelter systeem geeft aanleiding tot twee soorten rendementen:

 

• Het Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op de belastbare gereserveerde winst van de investeerder ten belope van 310% van het geïnvesteerde bedrag. Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de investeerder onderworpen is aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting (33,99%). Het Fiscaal rendement kan hoger of lager (zelfs negatief) zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle heeft plaatsgevonden. De Definitieve vrijstelling is gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.

Het Fiscaal rendement kan verloren gaan indien het Tax Shelter-attest niet (voor het volledige bedrag) wordt afgeleverd of indien de productie niet kan worden afgewerkt. Lunanime sluit evenwel bij elke raamovereenkomst een tax shelter verzekering af, die dergelijke risico’s dekt en het Fiscaal rendement van de investeerder aldus garandeert.

Meer informatie over deze risico’s en de Tax Shelter verzekering vindt u in het Prospectus van Lum.Invest onder Rubriek I.A.1 en II.C.1.

• Het Financieel rendement kan worden toegekend voor de periode die loopt vanaf de datum van de storting van de investering tot de datum waarop Lunanime het Tax Shelter-attest aan de investeerder overhandigt, en dit met een maximum van 18 maanden.

De toegelaten rentevoet wordt in artikel 194ter WIB92 beschreven. Voor stortingen tot 30 juni 2017 komt het bruto rendement neer op 4,43 %, stortingen tot 31 december 2017 geven een bruto rendement van 4,38%.

Het rendement wijzigt per half jaar, als gevolg van de wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding.

Het Financieel rendement wordt niet gedekt door de Tax Shelter verzekering. In geval van faillissement van Lunanime is een (gedeeltelijk) verlies van het Financieel rendement mogelijk.

VOORBEELD BIJ INVESTERING VAN 100.000 EUR

• Fiscaal rendement

Het fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een tijdelijke vrijstelling en wordt in tweede instantie definitief als het Tax Shelter attest verkregen wordt. De tijdelijke vrijstelling bedraagt 310% van de investering. Het fiscaal rendement is afhankelijk van de marginale aanslagvoet waaraan de investeerder onderworpen is. Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:

Het is evenwel mogelijk dat de vrijstelling gedeeltelijk of zelfs volledig door de fiscale administratie wordt geweigerd. In het geval de investeerder buiten zijn eigen fout of nalatigheid om vennootschapsbelasting, verhoogd met de interesten, verschuldigd zou zijn als gevolg van een weigering door de fiscale administratie, dan zal de investeerder een beroep kunnen doen op de door Lunanime afgesloten Tax Shelter verzekering.

• Financieel rendement

Tot 31 december 2016 bedraagt het bruto rendement 4,48 %. In het kader van dit voorbeeld gaan we uit van een onderneming die onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%):

TOTAAL NETTO RENDEMENT

Fiscaal: 5.369 EUR
Financieel: 4.436 EUR

TOTAAL: 9.805 EUR

Vooraleer u investeert, raadpleeg hier onze Prospectus
& risicofactoren voor Tax Shelter mogelijkheden via Lum.Invest.