TAX SHELTER VIA LUM.INVEST

Het aanbod van Lum.Invest betreft een aanbieding tot Tax Shelter investering in een van de audiovisuele producties van Lunanime. Deze aanbieding loopt van 19 december 2017 t.e.m. 18 december 2018. Elke vennootschap kan per boekjaar een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 bedraagt. Op het aanbod is het Belgische recht van toepassing, met name de tax shelter regelgeving die is vastgelegd in artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen. Raadpleeg onze prospectus voor alle informatie omtrent dit aanbod.

WAT IS TAX SHELTER

Tax Shelter is een fiscale maatregel vastgelegd in artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Deze maatregel biedt de mogelijkheid aan rechtspersonen om te investeren in audiovisuele producties, wat hen een fiscaal en financieel rendement kan opleveren. Tegelijkertijd wordt de Belgische audiovisuele sector met behulp van deze maatregel gestimuleerd, reden waarom dit systeem sinds 2003 een groot succes kent.

WAARSCHUWING VOOR DE INVESTEERDER

Lum.Invest hecht er belang aan haar investeerders grondig te informeren. Daarom heeft Lum.Invest voor haar activiteiten een prospectus aangevraagd, waarin alle informatie rond Lum.Invest, Lumière Groep en de bijhorende Tax Shelter activiteiten en –risico’s wordt toegelicht.

Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 19 december 2017 en is geldig van 19 december 2017 tot en met 18 december 2018. Het prospectus is beschikbaar op de website van de FSMA en kan ook HIER bekeken worden.

Elke beslissing om te investeren moet gebaseerd zijn op alle in het prospectus verschafte informatie.

WIE MAG INVESTEREN?

Elke Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap die in België gevestigd is en die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting, mag investeren, voor zover ze zelf geen producent of televisieomroep is.

HOE WERKT HET?

Via het Tax Shelter stelsel kunnen Belgische ondernemingen deelnemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310% van het geïnvesteerde bedrag, bovenop een wettelijk bepaald financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden. Het audiovisueel werk, de producent, de tussenpersoon en de investeerder moeten in dat kader aan bepaalde voorwaarden voldoen.

RENDEMENT

Het Tax Shelter systeem geeft aanleiding tot twee soorten rendementen:

 

• Het Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op zijn belastbare gereserveerde winst. Het Fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een Tijdelijke vrijstelling ten belope van 310% van het bedrag van zijn Belegging, en wordt in tweede instantie definitief indien het Tax Shelter-attest volledig en tijdig verkregen wordt. De Definitieve vrijstelling is gelijk aan 310% van de Belegging en 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelterattest. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën.

Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting, maar kan lager zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement kan verloren gaan indien het Tax Shelter-attest niet (voor het volledige bedrag) wordt afgeleverd of indien de productie niet kan worden afgewerkt. Lunanime sluit evenwel bij elke raamovereenkomst een Tax Shelter verzekering af, die dergelijke risico’s dekt en het Fiscaal rendement van de investeerder aldus garandeert.

Meer informatie over deze risico’s en de Tax Shelter verzekering vindt u in Deel 2 van het Prospectus van Lum.Invest.

• Het Financieel rendement op de Belegging gedurende de Vergoedingsperiode. Dit Financieel rendement is begrensd door artikel 194ter WIB92 en wordt berekend in functie van de evolutie van de referentierentevoet “EURIBOR 12 maanden”. Voor de Beleggingen in het kader van dit Aanbod gedaan tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 bedraagt de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,33%. De rentevoet zal worden geactualiseerd op 1 juli 2018 voor de Beleggingen die na 30 juni 2018 worden gedaan. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding. Het is de intentie van de Aanbieder om het maximale wettelijk toegelaten Financieel rendement uit te keren aan de Belegger.

Het Financieel rendement wordt niet gedekt door de Tax Shelter verzekering. In geval van faillissement van Lunanime is een (gedeeltelijk) verlies van het Financieel rendement mogelijk.

Onderstaand schema geeft het te verwachten rendement weer in een optimaal scenario.

VOORBEELD BIJ INVESTERING VAN 100.000 EUR

* jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 januari en 30 juni 2018.
** deze rentevoet wordt bepaald op basis van het totale bedrag dat de Belegger ontvangt gedurende de hele verrichting, hierin begrepen het Fiscaal rendement, en berust op de veronderstelling dat de Vergoedingsperiode van het Financieel rendement 18 maanden bedraagt, de maximale wettelijke Vergoedingsperiode.

Vooraleer u investeert, raadpleeg HIER het Prospectus van Lum.Invest.